Dasar Privasi & Keselamatan ICT

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menerangkan kepada anda berkenaan dasar dan amalan InstaDuit (atau ‘kami’)  tentang privasi data yang berkenaan dengan anda, sebelum anda memberikan data peribadi anda kepada InstaDuit.

Dalam Dasar Privasi ini, kami akan memberitahu anda:

 1. Sumber data peribadi anda;
 2. Data peribadi seperti mana yang dikumpulkan;
 3. Apakah tujuan InstaDuit menggunakan data peribadi anda;
 4. Kepada siapa data peribadi anda boleh didedahkan;
 5. Apakah hak anda ke atas data peribadi anda;
 6. Sejauh mana tahap keselamatan data peribadi anda;
 7. Berapa lama InstaDuit akan menyimpan data peribadi anda;
 8. Bagaimana untuk menghubungi InstaDuit.

Dasar Privasi ini terpakai kepada semua maklumat yang kami proses berkaitan dengan hubungan anda dengan kami sebagai pelanggan atau pelanggan potensial.

1) Sumber data peribadi anda

Kami mengumpul kebanyakan data peribadi secara terus daripada anda. Sebagai contoh apabila anda memohon kemudahan pinjaman peribadi, anda akan mengisi borang permohonan dengan data peribadi anda. Jika anda berhasrat untuk memberi perkhidmatan atau membekalkan barang kepada InstaDuit, kami juga mungkin akan menyediakan borang di mana data peribadi anda atau pengarah, pemegang saham anda akan dikumpulkan. Kami juga boleh mengesahkan atau mendapatkan sumber maklumat peribadi berkenaan anda dari sumber pihak ketiga (awam dan swasta) seperti agensi laporan kredit, Suruhanjaya Syarikat dan Jabatan Insolvensi.

2) Data peribadi seperti mana yang dikumpulkan

Secara amnya, data peribadi asas seperti nama anda, nombor kad pengenalan atau pasport, kewarganegaraan, alamat kediaman dan perniagaan serta nombor untuk dihubungi akan dikumpul. Data peribadi khusus mungkin dikehendaki dan diambil daripada anda atau sumber pihak ketiga untuk urusan, urusniaga atau aktiviti tertentu dan bagi pengurusan risiko / penipuan. Berikut adalah beberapa contoh:

 • Apabila anda memohon kemudahan pinjaman peribadi dengan InstaDuit atau menjadi penjamin untuk kemudahan kredit yang dipohon oleh syarikat anda atau syarikat lain,
 • Data peribadi yang berkaitan dengan sejarah kredit dan pendapatan anda, pekerjaan atau perniagaan atau amalan professional anda, pemilikan hartanah atau aset lain akan dikumpulkan.

InstaDuit juga boleh mengumpul atau mendapatkan pengesahan data anda daripada pihak ketiga dan sumber awam.

Kami mungkin memerlukan gambar Data Peribadi anda, sebagaimana yang mungkin terpakai, semasa proses permohonan atau semasa pinjaman masih aktif, untuk mengesahkan semua maklumat yang anda bekalkan kepada kami.

Sumber pihak ketiga yang daripadanya InstaDuit sama ada boleh mengumpul atau mendapatkan pengesahan data peribadi anda, adalah seperti yang berikut:

 • Kredit biro atau agensi yang menyediakan maklumat kredit atau maklumat lain;dan
 • Badan-badan awam (seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Ketua Pengarah Insolvensi, Pendaftar Perniagaan, pejabat tanah dan lain-lain)

Jika data peribadi diperlukan untuk memulakan apa-apa perkara dengan InstaDuit, dan anda enggan memberikan maklumat peribadi tersebut kepada InstaDuit, InstaDuit tidak akan dapat untuk meneruskan perkara tersebut.

Data peribadi sensitif, seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang, adalah apa-apa data peribadi yang terdiri daripada maklumat berkenaan kesihatan fizikal atau mental atau keadaannya, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain berbentuk serupa dan melakukan atau dituduh melakukan apa-apa kesalahan. Jika data peribadi sensitif dikumpul, tujuan pengumpulan data akan diterangkan kepada anda.

3) Apakah tujuan InstaDuit menggunakan data peribadi anda

InstaDuit hanya mengumpul dan memproses data peribadi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan aktivitinya. InstaDuit mengumpul, memproses dan menyimpan data peribadi anda untuk tujuan yang merangkumi: –

 • Untuk membantu dalam menyediakan maklumat tentang sesuatu produk atau perkhidmatan;
 • Untuk mempertimbangkan permintaan anda bagi produk atau perkhidmatan;
 • Untuk membolehkan InstaDuit menyediakan produk atau perkhidmatan;
 • Untuk memaklumkan mengenai produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda;
 • Untuk melaksanakan tugasan pentadbiran dan operasi (termasuk pengurusan risiko, pembangunan sistem, pemarkahan kredit, latihan kakitangan, pasaran atau tinjauan pelanggan, peningkatan perkhidmatan dan pembangunan produk);
 • Untuk mengendalikan pertanyaan, audit, aduan atau prosiding undang-undang;
 • Untuk mencegah atau menyiasat sebarang penipuan atau jenayah atau penipuan atau jenayah yang disyaki;
 • Untuk Menyediakan sokongan pelanggan;
 • Untuk mengumpul akaun yang bermasalah;


4) Kepada siapa data peribadi anda boleh didedahkan

Ini adalah kelas pihak yang mana kami mungkin perlu untuk dedahkan data peribadi anda: –

 • Badan-badan kawalan selia, agensi kerajaan, pihak berkuasa cukai , pihak polis, badan-badan penguat kuasa undang-undang dan mahkamah, kedua-dua di dalam dan di luar Malaysia termasuk Akta Akaun Luar Pematuhan Cukai Amerika Syarikat;
 • Biro kredit, agensi laporan kredit dan organisasi-organisasi yang ditubuhkan bagi tujuan mengumpul dan menyediakan maklumat kredit;
 • Penyedia Perkhidmatan, untuk membolehkan penyedia perkhidmatan di bawah kontrak dengan kami untuk menyokong operasi perniagaan kami, seperti pencegahan penipuan, pengumpulan bil, pemasaran, perkhidmatan pelanggan dan perkhidmatan teknologi.

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan perniagaan mereka, contohnya, termasuklah tanpa had, pemasaran dan pengiklanan tanpa persetujuan dan kebenaran lisan anda.

5) Apakah hak-hak anda

Secara umumnya data peribadi yang kami minta daripada anda adalah diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan aktiviti InstaDuit kami berhubung dengan tujuan data anda dikumpul. Jika anda enggan memberikan data atau ingin menghadkan pendedahan data peribadi anda, kami mungkin tidak mampu untuk meneruskan lagi dengan perkara anda.

Anda boleh menghalang kami daripada memproses data peribadi anda secara amnya atau bagi tujuan yang dinyatakan atau dalam cara yang dinyatakan supaya pemprosesan tidak menyebabkan ganti rugi yang tidak wajar dan besar atau kesusahan kepada anda atau orang lain. Walau bagaimanapun, setakat mana InstaDuit kami dapat mematuhi permintaan anda tanpa menjejaskan hak dan obligasi berhubung dengan urus niaga bersama, bergantung kepada peringkat urus niaga tersebut. Jika apa-apa hak atau obligasi akan mempunyai kesan sebagai contoh, transaksi itu sedang diuruskan oleh pasukan pungutan kami, kami tidak akan mampu untuk menghentikan pemprosesan data peribadi anda.

6) Keselamatan data peribadi anda

InstaDuit memastikan bahawa pemprosesan data peribadi anda dijalankan dalam persekitaran yang selamat untuk mencegah kehilangan, pendedahan yang menyalahi undang-undang dan penyalahgunaan data peribadi anda:

 • Data peribadi anda hanya akan diproses oleh kakitangan yang dibenarkan;
 • Data pemprosesan InstaDuit (di dalam atau di luar Malaysia) menjalani penilaian yang ketat dan audit untuk memastikan mereka mengekalkan persekitaran yang selamat;
 • InstaDuit dan pemproses data mengekalkan keselamatan fizikal seperti manga berkunci dan sistem keselamatan ke atas data peribadi yang disimpan dalam kertas dan pangkalan data elektronik dan premis;
 • InstaDuit dan pemproses data juga mengekalkan keselamatan komputer dan rangkaian seperti kawalan akses (ID & kata laluan, kata laluan-satu masa), acara keselamatan & pemantauan amaran, perlindungan antivirus, pengesanan pencerobohan & pencegahan dan penyulitan untuk perlindungan data; dan

InstaDuit juga menyenggara dan memantau sistem keselamatan dalam talian untuk memastikan data peribadi anda dilindungi sewajarnya. Sila rujuk kepada Dasar Sekuriti InstaDuit (Security Policy) di bawah laman web ini.

7) Berapa lama InstaDuit akan menyimpan data peribadi anda

InstaDuit akan menyimpan data peribadi anda bagi tempoh masa untuk menjalankan tujuan yang mana data peribadi anda dikumpulkan dan juga untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, termasuk untuk mengendalikan pertanyaan, audit, aduan atau prosiding undang-undang dan memperkenalkan produk atau perkhidmatan yang dijual atau diedarkan oleh InstaDuit. Kami juga akan mematuhi peraturan undang-undang, cukai dan keperluan / garis panduan pihak berkuasa dan industri untuk menyimpan rekod termasuk pengekalan polisi rekod.

8) Bagaimana untuk menghubungi InstaDuit

Kami akan pastikan bahawa rekod pelanggan adalah lengkap, tepat dan terkini. Sekiranya tuan berpendapat bahawa rekod-rekod tuan adalah tidak lengkap, tidak tepat dan tidak terkini, sila kemukakan respon kepada kami, kami akan perbetulkan dengan kadar segera. Tuan/Pian juga boleh menghubungi kami dengan butiran yang terdapat dalam halaman ‘Hubungi Kami’.

Sebarang pertanyaan, isu atau aduan berkenaan Dasar Privasi, tuan boleh mengakses “Help & Support” melalui laman web rasmi kami.

9) Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Perubahan dari semasa ke semasa mungkin akan dibuat kepada Dasar Privasi ini. Kami akan menyiarkan notis perubahan ketara ke atas laman web rasmi InstaDuit. Sila lawati semula Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mengambil maklum terhadap sebarang perubahan.


Dasar Keselamation ICT

Kami amat komited untuk melindungi keselamatan, integriti dan kerahsiaan maklumat peribadi atau peribadi anda. Kami telah meletakkan langkah keselamatan dan kawalan yang ketat untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan yang boleh menyebabkan perubahan, pemusnahan, kecurian data atau kompromi kerahsiaan data pelanggan kami.

Laman web kami menggunakan perkakasan keselamatan dan produk perisian terbukti secara komersial dalam sistem, rangkaian dan infrastruktur aplikasi kami. Ini termasuk penghala, firewall, sistem pencegahan / pengesanan pencerobohan dan sistem pengendalian selamat. Protokol komunikasi 128-bit SSL (lapisan soket selamat) standard industri adalah standard kriptografi de facto yang digunakan untuk mendapatkan komunikasi data antara pelayar klien dan sistem instaDuit. Ia digunakan untuk memastikan privasi transaksi, integriti pesanan dan pengesahan sisi pelayan menggunakan teknologi perakuan digital. Lebih dan lebih dari SSL, semua kata laluan disulitkan dari hujung ke hujung dari pelayar klien ke sistem InstaDuit.

Untuk melayani anda dengan lebih baik, kami mungkin menggabungkan maklumat yang anda berikan kepada kami di Web atau melalui saluran lain. Kami juga menggunakan maklumat agregat mengenai penggunaan perkhidmatan kami untuk menilai pilihan pengguna kami, meningkatkan perkhidmatan kami dan memudahkan pelaporan penggunaan Internet kami. Seperti kebanyakan laman web, kami menggunakan bit kecil data yang dipanggil kuki yang disimpan pada komputer pengguna untuk mensimulasikan sambungan berterusan. Cookie marilah kita “ingat” maklumat mengenai pilihan anda dan membolehkan anda bergerak dalam perkhidmatan kami tanpa memperkenalkan semula diri anda. Jika kami mengumpul maklumat daripada anda, ia diadakan dengan selamat dan kami mengekalkan kawalan ketat dan prosedur akses mengikut Dasar Privasi kami.

Sila ambil perhatian bahawa anda memainkan peranan dalam keselamatan sistem juga. Walaupun kami menjalankan segala usaha untuk menyediakan sistem yang selamat, terjamin dan boleh dipercayai, kami tidak mempunyai kawalan ke atas komputer, perisian komputer, sistem dan lain-lain perkara yang anda gunakan untuk mengakses sistem dan penghantaran melalui Internet tidak dapat dijamin menjadi benar-benar selamat . Anda tidak sepatutnya berkongsi ID pengguna atau kata laluan dengan mana-mana orang lain; anda tidak seharusnya memaparkan maklumat akaun anda di kawasan yang boleh dilihat oleh orang lain; dan komputer peribadi anda atau peranti elektronik lain tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan.