Notis APDP

Notis Di Bawah Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“APDP”) kepada Pelanggan instaDuit

Pelanggan Yang Dihormati,

Di bawah APDP , terdapat pelbagai syarat yang mengawal pemprosesan :-

 1. Data peribadi anda (jika anda seorang individu );
 2. Data peribadi pengarah, pemegang saham, pengurus dan pegawai anda (jika anda adalah syarikat);
 3. Data peribadi rakan kongsi , pengurus dan pegawai anda ( jika anda adalah firma perkongsian);
 4. Jika berkaitan, data peribadi setiap penjamin individu atau pihak yang menyediakan sekuriti untuk pinjaman yang diberikan kepada anda dan pemohon/ peminjam bersama anda.

(secara kolektif “Individu”).

Polisi Privasi kami, yang dipaparkan dalam laman sesawang www.instaduit.com, yang memberitahu individu akan hak-hak mereka di bawah PDPA , termasuk tindakan yang boleh diambil untuk melaksanakan hak-hak itu dan akibatnya . Secara khususnya, Polisi Privasi kami memaklumkan Individu seperti berikut:-

 1. Bahawa kami mengumpul data peribadi secara terus daripada anda dan sumber-sumber pihak ketiga;
 2. Tujuan pengumpulan data peribadi anda;
 3. Hak mereka untuk mengakses dan mengemaskini data peribadi mereka;
 4. kelas pihak ketiga yang kami boleh mendedahkan data peribadi mereka;
 5. Pilihan dan cara mereka perlu menghadkan pemprosesan data peribadi mereka;
 6. Sama ada data peribadi yang diminta adalah wajib atau sukarela, dan sekiranya wajib, akibat-akibatnya jika tidak memberikan data peribadi itu;
 7. Untuk mengemaskinikan data peribadi mereka sebaik sahaja berlaku sebarang perubahan; dan
 8. Cara untuk menghubungi kami jika mereka ingin membuat sebarang pertanyaan atau memberi maklum balas.

Sila hubungi kami dengan butiran yang terdapat dalam halaman ‘Hubungi Kami’ jika penjelasan lanjut diperlukan.